Autor #1632


Dátum registrácie 02.12.2015
Počet ukončených prác 3
Zameranie autora
Ekonomika
Humanistické (pedagogika, psychológia, sociálna práca...)
Právo
Marketing a manažment
Ostatné

Niečo o mne

Mám niekoľkoročné skúsenosti so spracovaním podkladov pre záverečné práce (od referátov, seminárnych prác, diplomových prác až po rigorózne a dizertačné práce) na témy z oblastí humanitných a sociálnych vied (psychológie, sociológie, sociálnej práce, pedagogiky, manažmentu ľudských zdrojov a i).

Okrem toho Vám vysoko kvalitne spracujem empirickú časť práce (pracujem so štatistickým programom IMB SPSS - parametrické, neparametrické testy, korelačná, regresná, faktorová analýza a i.).

V prípade kvalitatívne zameraného výskumu,  pracujem s programom Atlas.ti, ktorý slúži na analýzu kvalitatívnych dát. 

Ukončené práce

Dátum Typ práce Hodnotenie
02.05.2017 Rigorózne práce Práca napísaná rýchlo a kvalitne, rozhodne odporúčam autorku, ak bolo nieco treba zmeniť, nebol žiadny problém :)
12.04.2017 Ďalšie typy prác nehodnotené
12.04.2017 Semestrálna práca nehodnotené
12.04.2016 Rigorózne práce Vynikajúca spolupráca, flexibilné reakcie na aktuálne požiadavky, veľké poďakovanie spracovateľovi.