Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Pokračovaním v prezeraní stránky súhlasíte s ich používaním. Viac informácií vrátane informácií o ich odstránení a vypnutí nájdete TU

Semestrálna práca: Dôležitý text, ktorému venujte patričnú pozornosť

Úvodný obsah

Špecifikácia semestrálnej práce

Semestrálna práca, v reči študentov semestrálka, je druh písomnej práce, ktorej napísanie absolvujú všetci.Rozsah práce sa pohybuje v rozmedzí 10 - 20 normostrán. Riadkovanie textu je stále 1,5. Typ písma sa odporúča Times New Roman a veľkosť písma sa odporúča 12 ako aj pri ostatných prácach. Zarovnanie textu je po oboch stranách a okraje sú v rozmedzí 2,5 cm.

Vo väčšine prípadov semestrálna práca, pozostáva z troch hlavných častí a to:

  1. Úvod – patrí tam titulná strana, anotácia (abstrakt po slovensky, abstrakt v cudzom jazyku, obsah, úvod)
  2. Jadro – patrí tam teoretická a analytická (praktická) časť. Prvá časť (teória) sa sústreďuje na charakteristiku témy samotnej semestrálnej práce. Naopak, analytická (praktická) časť, sa zaoberá vedomosťami, schopnosťami a použitím týchto schopností a vedomostí na danú situáciu, prípadne problém.
  3. Záverečná časť – tvorí ju záver práce, v rámci ktorého študent uplatní a zhrnie myšlienky skúmania semestrálnej práce. Záverečná časť semestrálky obsahuje tiež, bibliografické zdroje a prílohy, ktoré, ale nie sú vždy povinné.

Semestrálka, je súčasťou života každého študenta na vysokej škole, pretože ňou študent úspešne ukončí predmet v ročníku. Slúži na preukázanie schopnosti, vedomosti študenta  získaných počas štúdia (semestra) na svojej vysokej škole, zároveň je aj podmienkou k úspešnému zvládnutiu štúdia, ukončenia semestra. A keďže je to akási prvá vážnejšia previerka pisateľských zručností  aj vedomostí, neradno jej tvorbu podceniť. Aj preto vám radi poradíme.

 

Semestrálna práca – o čo v nej ide?

Semestrálna práca je podobný typ práce ako práca seminárna, líšia sa však rozsahom aj štruktúrou. Semestrálky sú totiž predpokladom k úspešnému zakončeniu daného predmetu, zatiaľ čo seminárne práce študenti píšu priebežne počas semestra.

Téma semestrálnej práce závisí od predmetu, v rámci ktorého sa píše. Jej primárnou úlohou, okrem udelenia zápočtu, je študentov naučiť pracovať so zdrojmi. Semestrálna práca je  teda predprípravou na tvorbu zložitejších záverečných prác.

 

Viac o semestrálnych prácach

Ako sme už vyššie spomínali, rozsah semestrálnej práce je zvyčajne v rozpätí od 10 do 20 normostrán a skladá sa z troch častí – úvodnej častijadra a záveru.

Semestrálne práce majú rovnaký spôsob úpravy ako práce seminárne. Dôležité je, okrem držania sa témy, najmä správne citovať a odkazovať na použité zdroje.

 

Štruktúra semestrálnej práce

- titulný list – zvyčajne musí obsahovať názov univerzity, názov práce, prípadne pod názov práce, meno a priezvisko študenta + titul študenta, názov predmetu, názov katedry, meno učiteľa (profesora, vyučujúceho + tituly), rok predloženia práce

obsah – obsahuje úvod, hlavné kapitoly, podkapitoly..., záver, zoznam použitej literatúry, prílohy (nepovinná časť)

Ukážka obsahu semestrálnej práce - VZOR:

 

úvod – obsahuje odôvodnenie výberu danej témy, jej vymedzenie, ako aj cieľ semestrálnej práce a štruktúru. Študent v rámci úvodu popíše problematiku, ktorá je hlavným objektom práce, zároveň popíše hlavný cieľ a čiastkové ciele práce, problémy a fundamentálne zloženie semestrálnej práce. Úvod semestrálky, započítavame do rozsahu práce, t. z., rátame ho do počtu znakov vrátane medzier a píše sa zväčša v prvej osobe množného čísla, tzv. autorsky plurál.

jadro – hlavná časť semestrálnej práce. Rovnako ako aj vyššie spomenutý úvod sa započítava do rozsahu semestrálnej práce.  Práca je rozdelená na kapitoly a podkapitoly, pričom každá kapitola začína vždy na novej strane a jej názov je od názvu podkapitoly odlíšený iným typom písma.

záver – slúži na zhrnutie výsledkov práce, berie do úvahy stanovený hlavný cieľ ako aj čiastkové ciele, takisto ako úvod a jadro, aj samotný záver sa ráta do rozsahu semestrálnej práce.

zoznam použitej literatúry – musí byť v abecednom poradí. Ide o zhrnutie zdrojov a použitej odbornej literatúry, zdrojov na internete.

prílohy – nepovinná časť semestrálnej práce

Podklady k záverečnej práci

Nechajte si vytvoriť podklady k vašej záverečnej práci u nás. Profesionálni autori a skvelá cena.

Už od 9€
Objednať

 

Nižšie uvádzame ako sa majú správne písať jednotlivé zdroje, ktoré študent využíva pri písaní práce:

Knižné zdroje

ARMSTRONG, M., 2008. Motivating people. In: How to Manage People: chapter 03. London: Kogan Page Ltd.

BOROŠ, J., 1995. Motivácia a emocionalita človeka. 1. vyd. Bratislava: Komprint s.r.o., 1995. s. 183. ISBN 80-85193-42-6.

DUDINSKÁ, E. a kol., 2011. Manažment ľudských zdrojov. Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška. ISBN 978-80-7165-831-3.

EGGERT, M. A., 1999. Motivace: management do kapsy 3. 1. vyd. Praha: Portál, 2005. 104 s. ISBN 80-7367-010-0.

HELUS, Z., 2011. Úvod do psychológie. Praha, Portál. ISBN 80-7178-807-4.

KOVAČKA, M., ed., 2000. Bibliografický zborník 1992-93. Martin: Matica slovenská. ISBN 80-7090-507-7.

OBERT, V., 2006. Návraty a odkazy. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2006. 129 s. ISBN 80-8094-046-0.

 

Článok v časopise

BHATTI, O. K. et al., 2016. Employee motivation an Islamic perspective. In: Humanomics. Roč. 32, č. 1, s. 33-47. ISSN 0828-8666. 

DOUGLAS, J. et al., 2006. Measuring student satisfaction at a UK university. In: Quality Assurance in Education. Roč. 14, č. 3, s. 251-267.

FERGUSON, J. a A. DEFELICE, 2010. Length of online course and student satisfaction, perceived learning, and academic performance. In: The International Review of Research in Open and Distributed Learning. Roč. 11, č. 2, s. 73-84. ISSN 1492-3831.

GATEWOOD, E., 1993. The Expectancies in Public Sector Venture Assistance. In: Journal of Entrepreneurship Theory and Practice. Roč. 17, č. 2, s. 91-95.

KOZŁOWSKI, W., 2010. Zarządzanie motywacją pracowników. In: Journal of Clinical Healthcare. Roč. 3, s. 2-5 ISSN 2353-7205.

 

Internetový zdroj

Anonym, 2009. Dohovor o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva [online]. [cit. 2013 07 15]. Dostupné z: http://www.enviroportal.sk/dohovory/dohovory - detail.php?dokument=154

MAZHAR, A. a A. MASOOD, 2018. Determinants of students' loyalty to university: A service-based approach. Munich Personal RePEc Archive, č. 84352. [online]. [cit. 07.02.2018].  Dostupné z: https://mpra.ub.uni-muenchen.de/84352/

ROHOŇOVÁ, Ľudmila a Mária GAŠPAROVÁ, 2006. Metodika popisu článkov vo formáte MARC 21 s interpretáciou pravidiel AACR: príručka používateľa: verzia V 2.1. [online]. Martin: Slovenská národná knižnica [cit. 2013-01-24]. ISBN 80-89023-69-X. Dostupné z: http://www.snk.sk/nbuu/metodika_clanky_MARC21.pdf

VOLENTIER, K., 2006. Motivácia zamestnancov. [online]. [cit. 20.12.2016]. Dostupné z: http://www.lesy.sk/files/lesnik/2006/Lesnik%2010 _2006/motivacia.htm

 

Normy

STN ISO 690: 2010, Information and documentation. Guidelines for bibliographic references and citations to information resources.

 

Podklady k záverečnej práci

Nechajte si vytvoriť podklady k vašej záverečnej práci u nás. Profesionálni autori a skvelá cena.

Už od 9€
Objednať

Ako získať prax už počas školy?

V súčasnom konkurenčnom svete práce je získanie praxe už počas školy kľúčové pre budúcich absolventov. Firmy čoraz častejšie vyžadujú…

Praktický sprievodca študenta pred nástupom na vysokú školu

Leto medzi maturitou a začiatkom novej etapy na vysokej škole je z pohľadu študenta najdlhšie, aké mu náš školský systém pon…

Najčastejšie gramatické chyby II: Ktorí / ktorý a mi/my

  V ďalšom pokračovaní seriálu o gramatike nadviažeme na populárny článok Najčastejšie gramatické chyby, ktoré už nikdy nesprav…