Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Pokračovaním v prezeraní stránky súhlasíte s ich používaním. Viac informácií vrátane informácií o ich odstránení a vypnutí nájdete TU

Semestrálna práca: Dôležitý text, ktorému venujte patričnú pozornosť

Úvodný obsah

Špecifikácia semestrálnej práce

Semestrálna práca, v reči študentov semestrálka, je druh písomnej práce, ktorej napísanie absolvujú všetci.Rozsah práce sa pohybuje v rozmedzí 10 - 20 normostrán. Riadkovanie textu je stále 1,5. Typ písma sa odporúča Times New Roman a veľkosť písma sa odporúča 12 ako aj pri ostatných prácach. Zarovnanie textu je po oboch stranách a okraje sú v rozmedzí 2,5 cm.

Vo väčšine prípadov semestrálna práca, pozostáva z troch hlavných častí a to:

  1. Úvod – patrí tam titulná strana, anotácia (abstrakt po slovensky, abstrakt v cudzom jazyku, obsah, úvod)
  2. Jadro – patrí tam teoretická a analytická (praktická) časť. Prvá časť (teória) sa sústreďuje na charakteristiku témy samotnej semestrálnej práce. Naopak, analytická (praktická) časť, sa zaoberá vedomosťami, schopnosťami a použitím týchto schopností a vedomostí na danú situáciu, prípadne problém.
  3. Záverečná časť – tvorí ju záver práce, v rámci ktorého študent uplatní a zhrnie myšlienky skúmania semestrálnej práce. Záverečná časť semestrálky obsahuje tiež, bibliografické zdroje a prílohy, ktoré, ale nie sú vždy povinné.

Semestrálka, je súčasťou života každého študenta na vysokej škole, pretože ňou študent úspešne ukončí predmet v ročníku. Slúži na preukázanie schopnosti, vedomosti študenta  získaných počas štúdia (semestra) na svojej vysokej škole, zároveň je aj podmienkou k úspešnému zvládnutiu štúdia, ukončenia semestra. A keďže je to akási prvá vážnejšia previerka pisateľských zručností  aj vedomostí, neradno jej tvorbu podceniť. Aj preto vám radi poradíme.

 

Semestrálna práca – o čo v nej ide?

Semestrálna práca je podobný typ práce ako práca seminárna, líšia sa však rozsahom aj štruktúrou. Semestrálky sú totiž predpokladom k úspešnému zakončeniu daného predmetu, zatiaľ čo seminárne práce študenti píšu priebežne počas semestra.

Téma semestrálnej práce závisí od predmetu, v rámci ktorého sa píše. Jej primárnou úlohou, okrem udelenia zápočtu, je študentov naučiť pracovať so zdrojmi. Semestrálna práca je  teda predprípravou na tvorbu zložitejších záverečných prác.

 

Viac o semestrálnych prácach

Ako sme už vyššie spomínali, rozsah semestrálnej práce je zvyčajne v rozpätí od 10 do 20 normostrán a skladá sa z troch častí – úvodnej častijadra a záveru.

Semestrálne práce majú rovnaký spôsob úpravy ako práce seminárne. Dôležité je, okrem držania sa témy, najmä správne citovať a odkazovať na použité zdroje.

 

Štruktúra semestrálnej práce

- titulný list – zvyčajne musí obsahovať názov univerzity, názov práce, prípadne pod názov práce, meno a priezvisko študenta + titul študenta, názov predmetu, názov katedry, meno učiteľa (profesora, vyučujúceho + tituly), rok predloženia práce

obsah – obsahuje úvod, hlavné kapitoly, podkapitoly..., záver, zoznam použitej literatúry, prílohy (nepovinná časť)

Ukážka obsahu semestrálnej práce - VZOR:

 

úvod – obsahuje odôvodnenie výberu danej témy, jej vymedzenie, ako aj cieľ semestrálnej práce a štruktúru. Študent v rámci úvodu popíše problematiku, ktorá je hlavným objektom práce, zároveň popíše hlavný cieľ a čiastkové ciele práce, problémy a fundamentálne zloženie semestrálnej práce. Úvod semestrálky, započítavame do rozsahu práce, t. z., rátame ho do počtu znakov vrátane medzier a píše sa zväčša v prvej osobe množného čísla, tzv. autorsky plurál.

jadro – hlavná časť semestrálnej práce. Rovnako ako aj vyššie spomenutý úvod sa započítava do rozsahu semestrálnej práce.  Práca je rozdelená na kapitoly a podkapitoly, pričom každá kapitola začína vždy na novej strane a jej názov je od názvu podkapitoly odlíšený iným typom písma.

záver – slúži na zhrnutie výsledkov práce, berie do úvahy stanovený hlavný cieľ ako aj čiastkové ciele, takisto ako úvod a jadro, aj samotný záver sa ráta do rozsahu semestrálnej práce.

zoznam použitej literatúry – musí byť v abecednom poradí. Ide o zhrnutie zdrojov a použitej odbornej literatúry, zdrojov na internete.

prílohy – nepovinná časť semestrálnej práce

Podklady k záverečnej práci

Nechajte si vytvoriť podklady k vašej záverečnej práci u nás. Profesionálni autori a skvelá cena.

Už od 9€
Objednať

 

Nižšie uvádzame ako sa majú správne písať jednotlivé zdroje, ktoré študent využíva pri písaní práce:

Knižné zdroje

ARMSTRONG, M., 2008. Motivating people. In: How to Manage People: chapter 03. London: Kogan Page Ltd.

BOROŠ, J., 1995. Motivácia a emocionalita človeka. 1. vyd. Bratislava: Komprint s.r.o., 1995. s. 183. ISBN 80-85193-42-6.

DUDINSKÁ, E. a kol., 2011. Manažment ľudských zdrojov. Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška. ISBN 978-80-7165-831-3.

EGGERT, M. A., 1999. Motivace: management do kapsy 3. 1. vyd. Praha: Portál, 2005. 104 s. ISBN 80-7367-010-0.

HELUS, Z., 2011. Úvod do psychológie. Praha, Portál. ISBN 80-7178-807-4.

KOVAČKA, M., ed., 2000. Bibliografický zborník 1992-93. Martin: Matica slovenská. ISBN 80-7090-507-7.

OBERT, V., 2006. Návraty a odkazy. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2006. 129 s. ISBN 80-8094-046-0.

 

Článok v časopise

BHATTI, O. K. et al., 2016. Employee motivation an Islamic perspective. In: Humanomics. Roč. 32, č. 1, s. 33-47. ISSN 0828-8666. 

DOUGLAS, J. et al., 2006. Measuring student satisfaction at a UK university. In: Quality Assurance in Education. Roč. 14, č. 3, s. 251-267.

FERGUSON, J. a A. DEFELICE, 2010. Length of online course and student satisfaction, perceived learning, and academic performance. In: The International Review of Research in Open and Distributed Learning. Roč. 11, č. 2, s. 73-84. ISSN 1492-3831.

GATEWOOD, E., 1993. The Expectancies in Public Sector Venture Assistance. In: Journal of Entrepreneurship Theory and Practice. Roč. 17, č. 2, s. 91-95.

KOZŁOWSKI, W., 2010. Zarządzanie motywacją pracowników. In: Journal of Clinical Healthcare. Roč. 3, s. 2-5 ISSN 2353-7205.

 

Internetový zdroj

Anonym, 2009. Dohovor o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva [online]. [cit. 2013 07 15]. Dostupné z: http://www.enviroportal.sk/dohovory/dohovory - detail.php?dokument=154

MAZHAR, A. a A. MASOOD, 2018. Determinants of students' loyalty to university: A service-based approach. Munich Personal RePEc Archive, č. 84352. [online]. [cit. 07.02.2018].  Dostupné z: https://mpra.ub.uni-muenchen.de/84352/

ROHOŇOVÁ, Ľudmila a Mária GAŠPAROVÁ, 2006. Metodika popisu článkov vo formáte MARC 21 s interpretáciou pravidiel AACR: príručka používateľa: verzia V 2.1. [online]. Martin: Slovenská národná knižnica [cit. 2013-01-24]. ISBN 80-89023-69-X. Dostupné z: http://www.snk.sk/nbuu/metodika_clanky_MARC21.pdf

VOLENTIER, K., 2006. Motivácia zamestnancov. [online]. [cit. 20.12.2016]. Dostupné z: http://www.lesy.sk/files/lesnik/2006/Lesnik%2010 _2006/motivacia.htm

 

Normy

STN ISO 690: 2010, Information and documentation. Guidelines for bibliographic references and citations to information resources.

 

Podklady k záverečnej práci

Nechajte si vytvoriť podklady k vašej záverečnej práci u nás. Profesionálni autori a skvelá cena.

Už od 9€
Objednať

Všetko, čo je potrebné vedieť o bakalárskej práci

Čo to je bakalárska práca a aký má rozsah Bakalárska práca predstavuje písomnú prácu, ktorú študent vypracúva na z…

Čo sú to záverečné práce? Aké poznáme?

  Štúdium na vysokej škole je plné výziev. Tou najväčšou je príprava záverečnej práce, ktorú je potrebné obh…

Marginálie v akademických prácach

  Marginálie, odvodené od latinského slova 'margo', čo znamená okraj, sú v akademickom svete uznávaným nástrojom na pridá…