Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Pokračovaním v prezeraní stránky súhlasíte s ich používaním. Viac informácií vrátane informácií o ich odstránení a vypnutí nájdete TU

To najdôležitejšie o úvode do diplomovej práce

Písanie diplomovej práce je povinnou jazdou každého vysokoškoláka. Bez znalosti jej teoretických náležitostí to však málokto zvládne. Čo tak začať úvodom? Aký má byť, čo má obsahovať a kedy sa vlastne píše? My to dobre vieme a radi sa s vami o naše znalosti podelíme...

Úvodný obsah

Čo je to diplomová práca?

Ešte predtým ako prejdeme k úvodu diplomovej záverečnej práce, si povieme, čo je to vlastne samotná diplomovka. Je to práca, ktorou študent ukončí 2. stupeň vysokoškolského štúdia na vysokej škole. Radí sa k záverečnej práci, kde na rozdiel od bakalárskej záverečnej práce je rozsiahlejšia. Rozsah je spravidla od 50 do 80 normostrán, čo predstavuje okolo 90 000 až 140 000 znakov vrátane medzier. Je dôležitá pre študenta, čo sa týka získania ďalšieho akademického titulu. Jej vypracovanie a obhajoba sú jednou z hlavných podmienok získania titulu. Študent v rámci diplomovej práce, musí vypracovať diplomovku tak, aby prinášala nové poznatky a odporúčania pre prax, prípadne odbor. Po naštudovaní literatúry a vypracovaní diplomovej práce, študent postupuje k jej obhajobe, kde následne po ukončení, získa titul a ukončí magisterské/inžinierske štúdium. Samotná práca je tak súčasťou štátnej záverečnej skúšky.

 

Cieľ písania diplomovky

Cieľom vypracovania diplomovej záverečnej práce je preveriť vedomosti, použitie vedeckých metód a odbornej terminológie pri riešení jednotlivých problémov. Od študenta vysokej školy sa očakáva, že pri vypracovaní bude pracovať s odbornou literatúrou, používať odborné terminológie a využívať pri písaní odborné články. V tomto smere je dôležité, aby sa študent zameral na naštudovanie vedeckej literatúry a odborných článkov. Diplomovka by tak mala priniesť pre ľudí nové poznatky (vedomosti a ponaučenia) v odbore, praxi, ktoré budú pre ľudí prínosné a budú ich vedieť nejak využiť a sprostredkovať. Študent musí vedieť samostatne riešiť úlohy v praxi. Riešiť úlohy, tak vie študent len nadobudnutými schopnosťami, ktoré nadobúda počas štúdia na vysokej škole. Preto aj písanie diplomovej práce, mu opäť napomôže k získaniu ďalších skúsenosti a schopnosti, čo sa týka riešenia úloh, pohľadu na dané úlohy, odporúčania pre prax a stanovenie záverov. Pri písaní diplomovej práce, je tiež dôležité sa zamerať na správny výber školiteľa. Školiteľ sa stará o študenta počas vypracovania diplomovej záverečnej práce. Stretáva sa so študentom na konzultáciách, vo väčšine prípadov raz do týždňa, kde mu študent predkladá svoje návrhy a spolu konzultujú vypracovanie práce. Školiteľ tak, po celý čas napomáha študentovi počas prípravy diplomovej práce, dohliada na korektnosť prípravy a, tiež upozorňuje študenta na nedostatky. Keď si porovnáme bakalársku záverečnú prácu a diplomovú záverečnú prácu, tak diplomová práca sa líši od bakalárky tým, že má väčší rozsah a väčšiu kvalitu spracovania témy. Vypracováva sa písomne a odovzdáva sa v 3 exemplároch a to, dva exempláre sa odovzdávajú v tlačenej forme a jeden exemplár sa odovzdáva na CD. Bakalárske práce, diplomové práce, rigorózne práce, dizertačné práce, všetky tieto typy prác sa niekedy  archivovali na katedre vysokej školy, momentálne sa všetky práce archivujú v Univerzitnej knižnici a, tiež v digitálnej podobe.

Písanie diplomovej práce je povinnou jazdou každého vysokoškoláka. Bez znalosti jej teoretických náležitostí to však málokto zvládne. Čo tak začať úvodom? Aký má byť, čo má obsahovať a kedy sa vlastne píše? My to dobre vieme a radi sa s vami o naše znalosti podelíme...

 

Ako na úvod v diplomovke

Prvým dôležitým krokom je začať s písaním úvodu. Písanie úvodu je pre mnoho študentov katastrofou, preto odporúčame, aby sa úvod písal, až na koniec po napísaní celej diplomovky, kedy už študent vie, čo všetko v práci skúmal, popísal, odporúčal. Na základe toho,  potom vie študent napísať úvod.

Teoretická časť diplomovej práce začína práve úvodom. V ňom autor práce popíše, akú tému si zvolil, vysvetlí, prečo si vybral práve túto problematiku a stručne popíše, čomu sa plánuje venovať v jednotlivých kapitolách svojej diplomovej práce.

V úvode sa môže spomenúť aj bibliografický zdroj, ktorý tvorí základ na spracovanie teoretickej časti.

Pokiaľ diplomová práca obsahuje aj praktickú časť, čo zvyčajne obsahuje, autor  v úvode v krátkosti popíše, čo by malo byť predmetom a cieľom empirickej časti. Taktiež je treba pomenovať hlavný cieľ práce, ako aj ciele čiastkové, ktoré sú potrebné na dosiahnutie hlavného cieľa. Odporúčame písať krátke vety, prípadne kratšie súvetia. Úvod musí čitateľa v prvom momente upútať a, preto musia byť vety krátke a výstižné, aby to čitateľa zaujalo, inak ho práca študenta určite nezáujme a bude nezáživná.

 

Rady pri písaní úvodu a čo všetko má úvod obsahovať:

Úvod diplomovej záverečnej práce, je tá časť práce, ktorú si prečíta takmer každý človek z komisie. Je to časť práce, ktorá napovie čitateľovi, či ho práca záujme alebo nie. Preto odporúčame študentom, hneď na začiatku úvodu začať nejakým citátom. Komisia väčšinou číta úvod a záver diplomovej práce, aby sa oboznámili s prácou, preto, ak študent napíše hneď na začiatku úvodu nejaký citát, prípadne nejaké citové slová, komisiu to určite, hneď zaujme a bude mať na prácu určite pozitívny pohľad.

Ďalším dôležitým krokom v úvode je popísať cieľ diplomovej záverečnej práce, oboznámiť ľudí so štruktúrou samotnej práce, popísať predmet a záver diplomovej práce. Študent, tiež v úvode musí uviesť metódy, ktoré použil pri vypracovaní diplomovej práce. Dôležité je, tiež pri vypracovaní úvodu sa vyhnúť vlastným názorom a pocitom. Do úvodu by sa mali zahrnúť len opodstatnené fakty a skutočnosti.

Na základe tejto skutočnosti, je podstatou skutočne dobrého úvodu výstižnosť a stručnosť, aj preto má úvod práce obvykle rozsah 2 - 3 strany a píše sa, až po napísaní celej práce.

 

Čo, ale s formálnou stránkou diplomovej práce? Ako má vyzerať?

To ako má vyzerať formálna stránka (úprava) diplomovej záverečnej práce, to si povieme teraz nižšie. Ako sme už vyššie uviedli, úvod diplomovky má mať rozsah 2 - 3 strany. Úvod sa ako kapitola práce nečísluje, nemá sa deliť na podkapitoly, nemá obsahovať grafy, tabuľky, ani žiadne obrázky a mal by nasledovať za obsahom diplomovej práce.

 

Úvod diplomovej práce – čo by v ňom ešte nemalo chýbať?

Okrem všetkého vyššie spomenutého možno v úvode uviesť aj to, čím sa daná práca odlišuje od iných, jej podobných prác a čo nové prináša. A na záver Vám pripomenieme naše vyššie spomenuté dve cenné rady o úvode. Úvod sa rovnako ako názvy jednotlivých kapitol nečísluje. Najdôležitejšie je, že úvod diplomovej práce sa píše až na záver, keď už je teória, praktická časť, návrhová časť aj záver napísaný!!!

V prípade, že by ste mali k úvodu, ako aj k iným častiam záverečných prác nejaké ďalšie otázky, pokojne nás kontaktujte. Náš tím odborníkov na všetky typy záverečných prác je Vám vždy k dispozícii.

 

Vytvoríme pre vás diplomovú prácu

Nechajte si vytvoriť podklady k vašej diplomovej práci u nás. Podklady vypracujú naši profesionálni autori.

Ako by mal vyzerať životopis na vysokú školu

Pri uchádzaní sa o štúdium na vysokej škole je jedným z možných potrebných dokumentov váš životopis (CV). Či už sa hlá…

Čo znamená titul CSc.? Ako osloviť človeka s CSc.?

  Titul CSc. (Candidatus Scientiarum) je vedecký titul, ktorý sa udeľoval v bývalých socialistických krajinách, vrátane Československa, počas 20…

Čo je to normostrana a ako ju vypočítať?

Normostrana je štandardizovaná jednotka merania dĺžky textu, ktorá sa často používa v akademickom a profesionálnom písaní. Táto jednotka pom…