Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Pokračovaním v prezeraní stránky súhlasíte s ich používaním. Viac informácií vrátane informácií o ich odstránení a vypnutí nájdete TU

Výskum v diplomovej práci

výskum v diplomovej práci

Úvodný obsah

Výskum či prieskum je súčasťou každej diplomovej práce. Ako ho však urobiť jednoducho a pritom efektívne? Na čo si dať pozor? Ponúkame definíciu aj názorný príklad.

 

Praktická časť diplomovej práce

Súčasťou diplomovej práce je aj praktická, tzv. empirická časť. Praktická časť môže mať formu prieskumu, výskumu. Pri výskume vychádzame predovšetkým zo stanovených hypotéz, ktoré chceme našou diplomovkou a výskumom buď vyvrátiť či potvrdiť. Najčastejšie má formu dotazníka, ankety alebo rozhovoru. V prípade výskumu sa po obsahovej stránke zameriame na: cieľ výskumu, hypotézy, použité metódy, prieskumnú vzorku, spracovanie výskumu,  ako aj na jeho následnú interpretáciu, diskusiu a odporúčania pre prax.

V niektorých diplomových prácach je praktická časť prepojená s teoretickou časťou.

Praktická časť diplomovej práce sa vždy zaraďuje ešte pred záverom práce. Väčšinou ju uvádzame ako štvrtú kapitolu.

 

Kvantitatívny alebo kvalitatívny výskum?

Rozdiel medzi kvantitatívnym a kvalitatívnym výskumom vám prinášame v nasledujúcej tabuľke, ktorá vám jednoducho vysvetlí najväčšie rozdiely:

 

Kvantitatívny výskum

Kvalitatívny výskum

Cieľ Získanie a analýza exaktných a objektívne overiteľných údajov o skúmanej problematike. Hľadanie príčin a súvislostí, interpretácia významov.
Metódy skúmania Ako sa zbierajú dáta Dotazník

Časť na zistenie demografických údajov (vek, bydlisko, vzdelanie,...)
druhy otázok: otvorené, polootvorené, uzavreté Na odpoveď: možnosti (a, ..), likertova škála (od 1 do 5), iný druh škálovania, otvorená odpoveď,...
pozorovanie
focus groups
prípadová štúdia
interview (rozhovor)
- pološtruktúrovaný, štruktúrovaný, neštruktúrovaný,...
Ako sa vyhodnocujú dáta Matematicko-štatistické metódy

kontigenčné tabuľky, grafy, AP, korelačný koeficient, Pearson, analýzy (ANOVA, ANCOVA, regresná,...), modus, medián, chi-kvadrát, t-test a pod.
kvantifikovanie, s uplatnením matematicko- štatistických metód
kódovanie (otvorené, axiálne, selektívne), prepis
Hypotézy počet: 3 - 7
obsahujú tvrdenie (predpoklad)
stanovujú sa v úvode výskumu
komparačné, relačné, ...
nepovinné, príp. môžu byť stanovené v priebehu výskumu
výskumné otázky
Výskumná vzorka min. 200 – 250 respondentov

min. 100 respondentov → prieskum
ľubovoľný

Podklady k diplomovej práci

Nechajte si vytvoriť podklady k vašej záverečnej práci u nás. Profesionálni autori a skvelá cena.

Už od 9€
Objednať

 

Čo musí praktická časť obsahovať?

Praktická časť v diplomovej práci je práve tá časť, ktorá školiteľa či oponenta najviac zaujme, a preto sa treba zamerať najmä na ňu. Odporúčame si premyslieť už pri výbere témy diplomovky či k vybranej téme zvládnete urobiť aj kvalitný, aktuálny a zaujímavý výskum.

 

Praktická časť diplomovej práce by mala obsahovať:

 • Cieľ výskumu
 • Použité výskumné metódy
 • Hypotézy
 • Výskum
 • Diskusiu
 • Odporúčania pre prax

 

Poďme si jednotlivé zložky praktickej časti diplomovky rozobrať bližšie:

 

 1. Cieľ výskumu musí súvisieť s cieľom samotnej diplomovej práce. Cieľ musí jasne výstižne a presne charakterizovať predmet riešenia. Súčasťou môžu byť aj čiastkové ciele, ktoré podmieňujú dosiahnutie hlavného cieľa. Cieľ a metodika diplomovky spolu úzko súvisia. Zatiaľ čo cieľ plní teoretickú-praktickú funkciu smerovania a zamerania práce, metodika vystihuje spôsob tohto zamerania.
   
 2. Metodiku určujeme hneď na začiatku práce spolu so samotným cieľom. Výskumné metódy sú viaceré, napríklad:
 • Analógia, ktorej základom je pozorovanie, v ktorom sa hľadajú podobné vlastnosti u skúmaných predmetov alebo javov
 • Dotazník je metódou sumarizácie množstva informácii z terénu alebo od cieľových skupín. Väčšinou sa v ňom využíva výber konkrétnych vopred stanovených otázok k skúmanému problému, na základe ktorého sa zovšeobecňuje určitý názor opýtaných.
 • Interview, kde na rozdiel od dotazníku ide o priamy kontakt s respondentom, ktorému sa kladené vopred pripravené otázky a na základe jeho odpovedí skúmame a hodnotíme názory a postoje k danej problematike
 • Porovnanie (komparácia), kde hodnotíme rovnaké alebo rôzne vlastnosti skúmaných predmetov či javov, prípadne porovnávame aj odlišné názory autorov o skúmanom probléme/jave.
 • Pozorovanie, v ktorom plánovane, cieľavedome a systematicky sledujeme skutočnosti, ktoré si vymedzíme v cieľoch diplomovky. Výsledkom tejto metódy je popis a vysvetlenie toho, čo sledujeme.
 • Syntéza, ktorej podstatou je zhrnutie častí skúmaného problému do jedného veľkého celku. Sledujú sa ňou podstatné a vzájomné súvislosti medzi jednotlivými časťami problému.
 • Analýza, ktorá je opakom syntézy. V analýze ide o rozbor alebo teoretický rozklad skúmaných predmetov a javov na menšie časti. Skúmanie týchto menších častí jednotlivo vám priblíži lepšie vedomosti daného problému ako celku.

Samozrejme, v súčasnosti existuje mnoho ďalších výskumných metód, my sme vám však chceli priblížiť tie najpoužívanejšie. Medzi ďalšie (možno povedať menej používané metódy) môžeme zaradiť: algoritmus, abstrakcia, axiomatizácia, deskripcia, dedukcia, experiment, idealizácia, indukcia, kazuistika alebo konkretizácia.

 1. Hypotéza je základom, ktoré si musíte stanoviť na začiatku a ktoré majú vychádzať z obsahu vašej diplomovky. Z hypotézy (alebo aj z viacerých hypotéz) potom vychádza hypotetický predpoklad/otázka, ktorú postavíte svojim respondentom, prípadne ktorú budete skúmať. Úlohou je vysloviť správny predpoklad, ktorý následne (už určenými metódami) budete skúmať v diplomovej práci – práve preto je dobré si svoju tému vopred naštudovať, aby ste mali správny odhad na hypotézy, ktoré určíte a následne správne formulované otázky, na ktoré by ste mali predpokladať odpovede už na začiatku, aby ste ich následne mohli potvrdiť alebo vyvrátiť.
   
 2. Samotný výskum sa v súčasnosti najčastejšie realizuje prostredníctvom dotazníkov, v ktorom je najdôležitejšie správne položiť otázku. Otázky musia byť položené zrozumiteľne, jasne a najlepšie čo najstručnejšie, no zároveň musia obsahovať všetko, čo potrebujete k potvrdeniu/vyvráteniu hypotézy a tak dosiahnutiu svojho cieľa.

Respondenti môžu jednoduchým „áno“, „nie“ a „neviem“ alebo takisto obľúbená je škála možností od „úplne súhlasím“ až po „úplne nesúhlasím“

 1. Diskusia je odpoveďou na otázky a ciele, ktoré sme si stanovili v úvode a považuje sa za najdôležitejšiu zložku praktickej časti diplomovej práce. Práve v tejto časti by sme mali hodnotiť, analyzovať, vysvetliť, interpretovať a hlavne rozobrať výsledky, ktoré sme získali v samotnom výskume. Vaša odpovede by mali byť v konfrontácii s inými poznatkami a odpovedať si na základné otázky, a síce najmä:
 • Existujú teoretické/praktické dôsledky predkladania práce?
 • Potvrdila sa mi hypotéza?
 • Prečo sa potvrdila/nepotvrdila?
 • Má tento výsledok na ďalšie skúmanie?
 • Akým smerom sa môže uberať rozoberaný problém/téma?

Diskusia je akousi vizitkou diplomovej práce, preto sa netreba báť aj vlastný pohľad na danú problematiku.

 1. Odporúčania pre prax v diplomovej práci sa považujú za najdôležitejšiu časť nielen praktickej časti, ale celej diplomovej práce. Pri odporúčaniach si najmä pomáhame otázkou, prečo sme dospeli k výsledkom, k akým sme dospeli, pričom vychádzame z hypotéz, z výsledkov, ku ktorým sme sa dopracovali a na záver vyjadríme potvrdenie alebo zamietnutie hypotézy, ktorú sme si na začiatku zadefinovali. Pri kvantitatívnom prieskume konštatujeme potvrdenie alebo zamietnutie hypotéz a pri kvalitatívnom výskume zväčša uvádzame znenie prieskumnej otázky a otázku následne hodnotíme na základe našich výsledkov prieskumu s poznatkami a názormi iných autorov vychádzajúcich z teoretickej časti práce. Takto postupujeme pri každej hypotéze, resp. prieskumnej otázke, ktorú sme skúmali.

Netreba zabudnúť, že v diplomových prácach je praktická časť prepojená s teoretickou časťou a vždy sa zaraďuje ešte pred záverom samotnej práce. Zväčša praktickú časť uvádzame ako poslednú kapitolu diplomovky.

 

Ukážka praktickej časti výskumu v diplomovej práci

4 Prieskumná časť záverečnej práce

Za rok 2014 rozhodovali slovenské súdy o zverení XYZ detí, z toho X % matkám,  Y % otcom a do striedavej osobnej starostlivosti išlo iba  Z % detí. Predkladané údaje sme získali zo štatistík úradu práce, sociálnych vecí a rodiny... Práve čoraz rozšírenejšie problémy porozvodovej starostlivosti detí nás inšpirovali k napísaniu diplomovej práce. V prieskumnej časti chceme zistiť, ako dobre je verejnosť informovaná o striedavej osobnej starostlivosti a aký je záujem o túto formu starostlivosti. Zisťujeme názory respondentov na danú problematiku a zároveň navrhujeme riešenia v danej oblasti, ktoré odprezentujeme v závere našej záverečnej práce.

4.1 Cieľ prieskumnej časti diplomovky

Na začiatku prieskumu sme si stanovili hlavný cieľ práce a čiastkové ciele. Hlavným cieľom bolo zistiť... Určili sme si aj čiastkové ciele...

4.2 Prieskumné otázky pre záverečnú prácu

Na začiatku prieskumu sme si stanovili prieskumné otázky. Otázka prvá... Otázka druhá... Otázka tretia...

4.3 Prieskumná vzorka respondentov na dotazník

Prieskum sme uskutočnili v čase od ... do ... prostredníctvom dotazníka, ktorý bol respondentom zasielaný mailom. Prieskumnú vzorku sme získali náhodným výberom respondentov, aby bola vzorka pre našu záverečnú prácu čo možno najpestrejšia, vekovo i čo sa vzdelania týka.

Dotazník vyplnilo spolu ... respondentov. Z celkového počtu respondentov bolo X % mužov a Y % žien. Najviac respondentov bolo v rozmedzí od - do rokov, najmenej v rozmedzí od – do rokov. Ostatné vekové kategórie boli zastúpené nasledovne...

Čo sa vzdelania respondentov týka, základné vzdelanie malo... ,vyššie odborné vzdelanie malo..., stredoškolské vzdelanie malo... a vysokoškolské vzdelanie malo... respondentov.

Štruktúru respondentov prehľadne znázorňujú grafy...

4.4 Prieskumné metódy

Pri zisťovaní informácií sme použili kvantitatívny prieskum. Zdrojom na získanie informácií v prieskumnej časti bol už vyššie spomenutý dotazník. Jeho vyplnenie bolo anonymné a dobrovoľné. Dotazník obsahoval 14 otázok. Respondenti mali možnosť vybrať vždy jednu z viacerých možností.

4.5 Spracovanie prieskumu

Na to, aby sme vedeli zostaviť dotazník týkajúci sa danej problematiky, museli sme si najprv mnohé informácie naštudovať. Následne sme vypracovali daný dotazník a oslovili respondentov formou e-mailu. Respondenti mali možnosť vyplniť dotazník v čase od – do... Dotazník vyplnilo ... respondentov. Z celkového počtu respondentov bolo ... mužov a ... žien. Odpovede získané z dotazníkov sme zrátali za pomoci programu Microsoft Office Excel. Získané informácie sme vložili do tabuliek, ktoré sme zobrazili aj formou grafov.

4.6 Výsledky prieskumu

Výsledky prieskumu sme, ako už bolo uvedené vyššie, spracovali graficky aj formou tabuliek. Odpovede sú spracované prehľadne podľa dôležitosti vzhľadom na cieľ nášho prieskumu. Výsledky prieskumu vhodne zahrnieme do záveru našej vysokoškolskej práce.

Podklady k diplomovke

Nechajte si vytvoriť podklady k vašej záverečnej práci u nás. Profesionálni autori a skvelá cena.

Už od 9€
Objednať

Čo je to normostrana a ako ju vypočítať?

Normostrana je štandardizovaná jednotka merania dĺžky textu, ktorá sa často používa v akademickom a profesionálnom písaní. Táto jednotka pom…

Efektívne učenie na skúšky - ako sa naučiť veľa za krátky čas

  Učenie na vysokej škole môže byť časovo aj tematicky náročné, ale sú existujú metódy, ako sa naučiť veľa za krátky čas. V tomto čl…

Prokrastinácia vysokoškolských študentov. Príčiny, následky a ako s ňou bojovať

Prokrastinácia - odkladať úlohy na neskôr. Pre mnohých študentov vysokých škôl je to nepriateľ, ktorý ich sprevádza po celú…