Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Pokračovaním v prezeraní stránky súhlasíte s ich používaním. Viac informácií vrátane informácií o ich odstránení a vypnutí nájdete TU

Všetko, čo je potrebné vedieť o bakalárskej práci

čo je to bakalárska práca

Čo to je bakalárska práca a aký má rozsah

Bakalárska práca predstavuje písomnú prácu, ktorú študent vypracúva na záver svojho bakalárskeho štúdia. Je to vlastne jeho prvý vážnejší výskumný projekt, ktorý si vyžaduje samostatnú prácu a hĺbkovú znalosť vybranej témy. Rozsah bakalárskej práce sa pohybuje obvykle od 40 do 60 strán, ale môže sa líšiť podľa školy.

Všeobecným účelom bakalárskeho štúdia je vzdelávať študentov v konkrétnej disciplíne na úroveň odbornosti, ktorá ich pripraví na pracovný svet, a zároveň zdokonaliť zručnosti v písaní, výskume, prezentácii a kritickom myslení .

História bakalárskeho titulu

Titul bakalár má bohatú a pestrú históriu, ktorá siaha až do stredoveku. Prvými univerzitami, kde sa začali udeľovať bakalárske tituly, boli najmä staré európske univerzity, ako napríklad v Bologni či Paríži.

V priebehu času sa tento akademický titul stal štandardným stupňom vysokoškolského vzdelania, predchádzajúcim získaniu magisterského titulu ( prípadne vyšších stupňov ).

Zaujímavosti o bakalárskej práci

Názov "bakalár" má svoje korene v latinskom slove "baccalaureus," čo znamená "mladý muž súcitný s vedomosťou." Tento názov odráža mladistvý a vedecký duch, ktorý je spojený s bakalárskym stupňom. Vo svojom pôvodnom zmysle mal bakalársky titul spojenie so slávnym vavrínovým vencom, ktorý nosili v antickom Ríme úspešní študenti a víťazi. Nazýval sa "bacca-laureus," čo v preklade znamená "vavrínová bobuľa." Symbolizovala víťazstvo a poctu.

Aké sú hlavné časti bakalárskej práce

Bakalárska práca má štandardnú štruktúru, ktorá sa skladá z niekoľkých hlavných častí. Úvod by mal poskytnúť čitateľovi prehľad o téme a zdôvodnenie výberu danej problematiky. Teoretická časť sa zaoberá prehľadom existujúcich poznatkov a teórií, ktoré súvisia s témou práce. Metodológia popisuje postup, ktorým bol výskum realizovaný.

Samotná analýza a interpretácia výsledkov sú neoddeliteľnou súčasťou bakalárskej práce. Diskusia následne zhodnocuje dosiahnuté výsledky a stavia ich do kontextu s existujúcimi teóriami a poznatkami. Na konci nasleduje záver, ktorý sumarizuje hlavné nálezy práce.

Štruktúra bakalárskej práce

Na začiatku je potrebné uviesť, že štruktúra práce sa môže meniť od univerzity po univerzitu, preto je potrebné zosúladiť túto štruktúru s požiadavkami vašej školy.

Titulný list:
 • Názov práce
 • Meno autora
 • Názov univerzity

 

Anotácia:

 • Stručný prehľad o obsahu práce, jej cieľoch a dosiahnutých výsledkoch.

Abstrakt:

 • Krátke zhrnutie práce v slovenskom a anglickom jazyku.

Obsah:

 • Výpis kapitol a podkapitol s číslami strán.
 • Zoznam ilustrácií (nepovinná časť), Zoznam tabuliek (nepovinná časť), Zoznam skratiek a značiek, Slovník (nepovinná časť)

Úvod:

 • Zadefinovanie témy
 • Formulácia cieľov a otázok výskumu
 • Zavedenie do širšieho kontextu

Teoretická časť:

 • Rešerš literatúry
 • Teoretický rámec

Metodologická časť:

 • Charakteristika výskumu
 • Opis použitých metód
 • Popis vzorky a ich výberu

Analýza a interpretácia výsledkov:

 • Prezentácia dát
 • Interpretácia výsledkov

Diskusia:

 • Zhodnotenie dosiahnutých výsledkov
 • Diskusia o spôsoboch, ako sú výsledky spojené s cieľmi a otázkami výskumu

Záver:

 • Zhodnotenie celkovej práce
 • Odpovede na otázky výskumu
 • Význam výsledkov

Zoznam použitej literatúry:

 • Všetky zdroje, ktoré boli použité v práci, s kompletnými bibliografickými informáciami

Prílohy:

 • Grafy, tabuľky, dotazníky a iné prílohy, ktoré podporujú obsah práce ( nepovinná časť )

Ak si s bakalárskou prácou neviete dať rady a potrebujete pomoc, u nás ju nájdete. Naši profesionálni spolupracovníci pre vás pripravia podklady k úspešnému ukončeniu bakalárskeho štúdia. Neváhajte vypísať nezáväznú cenovú ponuku. Zaručujeme maximálnu diskrétnosť už 9 rokov.

Podklady k záverečnej práci

Nechajte si vytvoriť podklady k vašej záverečnej práci u nás. Profesionálni autori a skvelá cena.

Už od 9€
Objednať

Ako by mal vyzerať životopis na vysokú školu

Pri uchádzaní sa o štúdium na vysokej škole je jedným z možných potrebných dokumentov váš životopis (CV). Či už sa hlá…

Čo znamená titul CSc.? Ako osloviť človeka s CSc.?

  Titul CSc. (Candidatus Scientiarum) je vedecký titul, ktorý sa udeľoval v bývalých socialistických krajinách, vrátane Československa, počas 20…

Čo je to normostrana a ako ju vypočítať?

Normostrana je štandardizovaná jednotka merania dĺžky textu, ktorá sa často používa v akademickom a profesionálnom písaní. Táto jednotka pom…